Записник бр. 1 од седница на Управен одбор на ВФМ

Велосипедска Федерација на Македонија

 01.02.2022 година

    Записник бр.1

 

  Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  01.02.2022 година во Скопје.

Присатни: Сашо Димитријоски, Марјан Петровски, Златко Сапунџиев, Љубиша Кондев, Драган Димитријоски и Сашо  Ванчевски.

 

Состанокот го отвори и ги поздрави присутните Претседателот Сашо Димитријоски.

         

                                                                    Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Разгледување на Записникот од последниот У.О

2.Извештај од натпревари во Вело крос

3. Извештај за работа на комисија за Ваучери

4.Извештај за работа 2021 со финансов извештај

5.Календар 2022

6.Програма за работа 2022

7.Закажување на Сообрание

8.Усвојување на листа за Собрание, статус на клубови Полноправни, Придуржни и

    Привремени

9.Усвојување и обновување на Одлуки

                     10.Барање за Прием на клуб

                     11.Тековно

  Од како се утврди дека кворум за рбота има, дневниот ред беше ставен на гласање и усвоен 

ТД-1

По однос на записникот немаше забелешки и едногласно се усвои

ТД-2

Отворена беше дискусија за изминатите трки во велокрос. Заеднички беше констатирано дека квалитетот на натпреварите е подигнат на многу повисоко ниво. Немаше никакви забелешки околу организацијата и текот на натпреварите, со тоа информацијата беше едногласно усвоена. 

ТД-3

По оваа точка се дискутираше за работата на пет члената комисија која ги разгледа доставените ваучери од страна на клубовите. Констатирано беше дека и покрај тоа што комисијата едногласно ги усвоила ваучерите, следниот ден некои од членовите се пожалиле дека се направени пропусти во пополнувањето кои покасно ги приметиле. Обидите повторно да се состане комисијата и да ги преразгледа спорните точки од пополнетите ваучери биле неуспешни. Заради рокот кој требаше да се запази ваучерите такви непроменети се испратени до АМС. Двајца членови од комисијата незадоволни од одлуките на комисијата во која и самите се членови доставиле дописи со забелешки до АМС и до Владата на РМ. Од страна на претседателот беше укажано дека постапката на тие членови е неприфатлива бидејќи тие сами даваат забелешки на сопствената работа. Беше констатирано дека самата форма и содржина на апликациите за ваучери не се соодветни за велосипедскиот спорт и заради тоа доаѓа до потешкотии при самото пополнување, но и до послаби резултати кои проилзегуваат од самата апликација. На крај се констатира дека комисијата лошо ја завршила својата задача и доколку апликациите бидат вратени на повторно разгледувањ претседателот ќе ја координира со свое лично присуство работата.

ТД-4

По оваа точка имаше забелешки околу финансискиот извештај по одредени точки. Членовите на УО го усвоија извештајот за работата на ВФМ во 2021 година. Претседателот побара од секретарот да му ги достави деталните сметки од сметководство од сите сметки за да направи детална анализа на потрошените средства бидејќи финансискиот извештај кој беше поднесен од страна на секретарот беше премногу краток и без прикажување на детали кои се неопходни за да го усвои.

ТД-5 По повеќе предлози освоен е следниов Календар:

 

2. Друмски  велосипедизам – 2022 ВФМ

Дата

Трка

Место - организатор

Возрасни категории

Бодување

03.04.2022

Трофеј Велес

Велес, ВФМ, МВК Велес

сениори, јуниори и кадети

Ранг-листа сениори, јуниори и кадети

15.05.2022

Куп на Македонија Трофеј Кичево

Кичево, ВФМ, ВК Спид бајк

мастерс, жени, У-15 и У-13     

Куп на Македонија, Ранг-листа  мастерс, жени, У-15 и У-13       

24.05.2022

Државно првенство Училишен спорт

Прилеп, ВФМ, ВК  Илинден

основци и средношколци

 

24.06.2022

Државно првенство Хронометар

Стоби, ВФМ, МВК Велес    

сите категории

Државно првенство, Ранг-листа сениори, јуниори, кадети, мастерс, жени, У-15 и У-13     

25.06.2022

Државно  друмско првенство

Велес, ВФМ, МВК Велес

кадети,  У-15, У-13, мастерс и жени

Државно првенство, Ранг-листа  кадети,  У-15, У-13, мастерс и жени

26.06.2022

Државно  друмско првенство

Велес, ВФМ, МВК Велес

сениори и јуниори 

Државно првенство, Ранг-листа сениори, јуниори и кадети

17.07.2022

Државно ридско првенство

Битола, ВФМ, ВК Пелистер 15 Мај

сите категории

Државно првенство, Ранг-листа сениори, јуниори, кадети, мастерс, жени, У-15 и У-13     

31.07.2022

Трофеј Велес

Велес, ВФМ,

кадети,  У-15, У-13, мастерс и жени

Ранг-листа мастерс, жени, У-15 и У-13

22-25.09.2022

Трка низ Македонија

ВФМ

сениори и јуниори 

Меѓународна

11.10.2022

Трофеј 11-ти Октомври

Куманово, ВФМ, ВК Вело-М

сите категории

Ранг-листа сениори, јуниори, кадети, мастерс, жени, У-15 и У-13     

 

 

3. Планински  велосипедизам – 2022 ВФМ

Дата

Трка

Место - организатор

Возрасни категории

Бодување

27.03.2022

Апхил Водно

Скопје, ВФМ, ВК Енерџи

сите категории

Ранг-листа

22.05.2022

Радовиш ХСО МТБ

Радовиш, ВФМ, ВК Бел камен

сите категории

Ранг-листа

05.06.2022

ХСО  КУМАНОВО  УЦИ С1

Куманово, ВФМ, ВК Крос Сајклинг

сениори/ки, јуниори/ки

С1

24.07.2022

Државно првенство  ХСО МТБ

ВФМ,

сите категории

Државно првенство, Ранг-листа

20.08.2022

Данхил Куп Пелистер

Битола, ВФМ, Екстрим бајк

 

 

21.08.2022

Меѓународен Данхил Куп Пелистер

Битола, ВФМ, Екстрим бајк

 

Меѓународна

17-18.09.2022

Прилеп Данхил, Државно

Прилеп, ВФМ, Илинден

 

Меѓународна

18.09.2022

ХСО Кучково

Скопје, ВФМ, Оксижен

сите категории

Ранг-листа

02.10.2022

Гази Баба   ХСО МТБ

Скопје, ВФМ, ВК Енерџи    

сите категории

Ранг-листа

 

ТД-6

Програмата за работа на ВФМ за 2022 година беше разгледана и усвоена.

ТД-7

Утврден беше датумот за одржување на редовно годишно собрание на ВФМ на 17.02.2022 година.

ТД-8

Листата на клубови со соодветниот статус на годишното собрание согласно статутот на ВФМ беше усвоена.

ТД-9

Беа донесени следниве одлуки: -Одлука со која единствен потписник на сметките на ВФМ е претседателот на ВФМ. -Одлука за користење на сопствено возило за службени цели, согласмо важечките закони и правилници.

ТД-10

По оваа точка беше разгледано барањето и беше усвоен приемот на новиот велосипедски клуб Инвектус.

ТД-11

Под точката разно беа разгледани дописи кои стигнале до ВФМ во изминатиот период.

 

По исцрпување на Дневниот ред состанокот е завршен.

 

               Претседател

       Сашо Димитријоски