Записник бр.7 од седница на Управен одбор на ВФМ

 

Велосипедска Федерација на Македонија

     20.06.2022 година

       Записник бр.7

 

 

  Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  20.06.2022 година во Скопје.

Присатни: Сашо Димитријоски, Александар Поповски, Емил Цветанов, Африм Јусуфи, Марјан Петровски,

Игор Талевски и  Сашо  Ванчевски.

 

 

Состанокот го отвори и ги поздрави присутните Претседателот Сашо Димитријоски.

 

                                                                         Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

1.       Разгледување на Записникот од последниот У.О.

2.       Државни првенства.

3.       Финансирање на младински рангирани клубови.

4.       Разно

         

                                                                               

  Од како се утврди дека кворум за рбота има, дневниот ред беше усвоен.

 

ТД-1

Записник е усвоен.

 

ТД-2

Се разговараше за организација на Државните првенства во друмски, се одлучи оградата да се постави за натпреварите, да се обезбедат пом осум до десет судии на натпревар, лица за техничка служба, бројки и налепници за возила што е обврска според елаборатите. На натпреварите да се воведе временска рампа од 10%.

За Државното во МТБ да се достави допис до клубовите за пријавување на технички организатор.

 

ТД-3

     По опширна дискусија се прифати листата на рангирани младински клубови.

ТД-4

      Имаше барање ранг листата во Вело крос да остане по стариот метод на бодување што беше променето со Одлука на У.О,

      се одлучи затоа што во оваа дисциплина е завршено натпреварувањето таа да остане по стариот метод.

 

                По исцрпување на Дневниот ред состанокот е завршен.

 

                                                                                                                                                        Претседател

                                                                                                                                                     Сашо Димитријоски