Записник бр.2 од седница на Управен одбор на ВФМ

Велосипедска Федерација на Македонија

13.02.2023 година

 

       Записник бр.2

 

  Од одржаниот состанок на Управниот одбор  одржан на  13.02.2023 година во Скопје.

Присатни: Сашо Димитријоски, Александар Поповски, Африм Јусуфи, Марјан Петровски, Дејан Новковски, Емил Цветанов, Игор Талевски и Сашо Ванчевски.

Состанокот го отвори и ги поздрави присутните Претседателот Сашо Димитријоски.

                                                                    Д Н Е В Е Н  Р Е Д

    1. Разгледување на Записникот од последниот У.О.
    2. Припреми на матреријали за годишно собрание
    3. Разно.                   

  Од како се утврди дека има кворум за работа, предложениот дневен ред беше усвоен.

ТД-1

Записникот е усвоен.

 

ТД-2

     До канцеларијата на ВФМ, во предвидениот рок за поднесување на кандидатура за Претседател на федерацијата, пристигнат е еднен предог за кандидат за Претседател на Емил Цветанов, кандидатурата ја имаат поддржано ВК Илинден 2007, ВК Крос сајклинг, ВК Вело-М и ВК Бел камен.

Подршката од ВК Бел камен за кандидат за Претседател на Емил Цветанов е повлечена со допис до службен меил на ВФМ, во истиот допис ја повлекоа и подршката во инцијативата за водење на федерацијата од досегашниот Претседател се до изнајдување на кандидат кој ќе ги обедини клубовите со што нема да се прави раздор во федерацијата.

Се отвори расправа по оваа тема, беа изнесени различни ставови, доставена е инцијатива од осум клубови, ВК Енерџи, ВК Оксижен, ВК Мадал бал, ВК Спид бајк, ВК Пелистер 15 Мај, ВК Екстрим бајк, МВК Велес и ВК Бел камен, подршката на ВК Бел камен е повлечена со допис до службен меил на ВФМ.

 Констатитано е дека согласно Статутот на ВФМ, член 56 четири, кандидатот за Претседател  Емил Цветанов не ги исполнува предвидените услови за кандидатура , Управниот одбор не го подржа предлогот на кандидатот Емил Цветанов.

Се донесе заклучок дека на престојното Собрание наема кандидат за Претседател на федерацијата. 

Разгледани се Извештајот за работа со финансискиот извептај за 2022 година, напоменато е дека се подмирени заостанати долгови постари од десет години спрема УЦИ.

Разгледана е Програмата за работа за 2023 година.

Материјалите да се достават до клубовите за Собрание.

Собранието е закажано за 01.03.2023 година, 18:00 часот во Битола.

 

Предложениот дневен ред за Собрание е усвоен.

                                                         Д Н Е В Е Н  Р Е Д

   1. Отварање на седницата и утврдување на кворум за работа.

   2. Разгледување и усвојување на  записникот  од последно Собрание

   3. Разгледување на извештај за работра на ВФМ за 2022 година со финансов  извештај

   4. Избор на претседател на ВФМ по заклучок од седница на управниот одбор одржана на 13.02.2023 год.

   5. Избор на управен одбор на ВФМ (6 члена+претседател)

   6. Избор на назорен одбор (3 члена)

   7. Разгледување и усвојување  на програма за работа на ВФМ за 2023 година

   8. Барање за прием во членство на ВФМ

  ТД-3

На Барање на ВК Крос сајклинг е променето дато на одржување на вело крос трка Трофеј Куманово, трката ќе се одржи на 05.03.2023 год.

 

                                                                                                                                                         Претседател

                                                                                                                                                     Сашо Димитријоски